Oświadczenie prawne

Materiały znajdujące się na tej stronie („Strona”) dostarczane są przez SCA Hygiene Products („SCA”) w ramach usług świadczonych klientom i mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych.

Pojedyncze egzemplarze mogą zostać pobrane z zastrzeżeniem poniższych zapisów.

Pobierając jakiekolwiek materiały z tej strony, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższych warunków. W przypadku braku zgody na ich przestrzeganie nie należy korzystać z tej strony ani pobierać z niej żadnych materiałów.

Informacje dotyczące znaku handlowego.
 
Wszelkie nazwy, loga i znaki handlowe stanowią własność spółki SCA Hygiene spółek od niej zależnych lub z nią stowarzyszonych albo jej licencjodawców lub partnerów joint venture.

Znaki handlowe i nazwy marek SCA Hygiene mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie ze sposobem korzystania dozwolonym w ramach niniejszego oświadczenia prawnego albo w sposób uprzednio uzgodniony z SCA Hygiene.

Jakikolwiek sposób wykorzystania znaków handlowych SCA Hygiene w reklamie i promocji produktów SCA Hygiene wymaga uprzedniego zatwierdzenia.

Ograniczony zakres wykorzystywania/licencja na pojedynczy egzemplarz.

Wszelkie treści znajdujące się na niniejszej Stronie, takie jak tekst, grafika, loga, ikony, symbole, materiały audio oraz oprogramowanie stanowią własność SCA Hygiene Products lub jej dostawców i podlegają ochronie szwedzkich lub międzynarodowych przepisów prawa autorskiego. Nieuprawnione wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów pochodzących z niniejszej Strony może stanowić naruszenie praw autorskich, praw dotyczących znaków handlowych i/lub innych praw, a ponadto podlega sankcjom cywilnym i karnym.

Niniejsza Strona oraz każda z jej części nie może być powielana, duplikowana, kopiowana, sprzedawana, odsprzedawana ani w żaden inny sposób wykorzystywana w celach komercyjnych, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez SCA Hygiene Products. Pobrać można tylko jedną kopię informacji znajdujących się na stronie SCA Hygiene Products na pojedynczy komputer, wyłącznie dla osobistych i niekomercyjnych, za wyjątkiem, gdy zostanie udzielona przez SCA Hygiene Products pisemna zgoda na inny sposób wykorzystania.

Nie wolno modyfikować, wykorzystywać ani przekazywać informacji w żadnych celach komercyjnych. Nie wolno także usuwać z informacji żadnych zastrzeżeń dotyczących praw autorskich i praw własności. Wyraża się zgodę na powzięcie wszelkich działań mających na celu zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu materiałów oraz obliguje się do zadbania o to, aby ewentualni pracownicy zatrudnieni w Państwa organizacji przestrzegali tych ograniczeń.

SCA Hygiene Products nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych praw w zakresie jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków handlowych i informacji stanowiących tajemnicę handlową.

ZASTRZEŻENIE GWARANCJI

INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU PRZEKAZYWANE SĄ
W FORMIE „TAKIEJ, JAKIE SĄ”, BEZ WYRAŹNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU. W PRZYPADKU UMIESZCZENIA PRZEZ SCA LINKU DO STRONY INTERNETOWEJ OSOBY TRZECIEJ, LINK TAKI ZNAJDUJE SIĘ TAM DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA I PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DLA NIEGO; SCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAWARTOŚĆ ANI DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI ZAWARTYCH NA TAKIEJ STRONIE.

W ŻADNYM WYPADKU SCA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK SZKÓD, M.IN. SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY INFORMACJI, WYNIKAJĄCYCH Z WYKORZYSTANIA LUB BRAKU UMIEJĘTNOŚCI KORZYSTANIA Z INFORMACJI, NAWET JEŻELI SCA JEST ŚWIADOME MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Ponadto SCA Hygiene nie gwarantuje dokładności ani kompletności materiałów, tekstów, grafiki, linków ani wszelkich innych elementów, które mogą stanowić zawartość niniejszych informacji. SCA Hygiene zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści lub w opisie produktów w dowolnym momencie, bez udzielenia zawiadomienia. SCA Hygiene nie składa przyrzeczenia aktualizacji informacji i innych materiałów znajdujących się na niniejszej stronie.


Pozostałe postanowienia

Zawartość płyty DVD nt. Techniki PELVICORE oraz wszelkie materiały pomocnicze podlegają prawom autorskim SCA Hygiene. Płyta DVD nie jest przeznaczona do sprzedaży i publicznego odtwarzania bez uprzedniej zgody SCA Hygiene.

SCA Hygiene może poddać niniejsze warunki korekcie w dowolnym momencie przez aktualizację tekstu umieszczonego na niniejszej witrynie.

SCA Hygiene rezerwuje sobie prawo, według własnego uznania, do (1) wprowadzania zmian do niniejszego oświadczenia prawnego; (2) monitorowania i usuwania tekstu umieszczonego w witrynie; i/lub (3) zaprzestania udostępniania witryny w dowolnym momencie bez udzielenia zawiadomienia.

Jeżeli którykolwiek warunek lub zapis niniejszego oświadczenia prawnego zostanie uznany za niezgodny z prawem, nieważny, nieskuteczny lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwy do wyegzekwowania, nie będzie to miało żadnego wpływu i nie osłabi ważności i wykonalności pozostałych warunków i zapisów.


SCA HYGIENE Sp. z o.o.
Biuro Obsługi Klienta
Ul. Puławska 435 A
02-801 Warszawa
Kontakt telefoniczny:
Infolinia TENA:
800 60 66 68 (w godz. 8.30 - 17.30)